Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

Trường tiểu học Văn Bình tích cực tuyên truyền , nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên và các em học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật ( ngày 09/11 hàng năm).

         Căn cứ Công văn số 4499/ BGDDT-PC ngày 02/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GDĐT) hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019: Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 ( gọi chung là Ngày Pháp luật).

          Thực hiện Công văn số 4590/SGDĐT-VP Ngày 14/10/2019 của Sở  GDĐT về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

          Trường tiểu học Văn Bình tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật ( ngày 09/11 hàng năm).

Thông qua hoạt động này, tuyên truyền các luật mới ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và các văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Từ đó giáo dục ý thức chủ động học tập tìm hiểu tuân thủ chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

         Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Văn Bình quyết tâm thực hiện “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật”.