Phản hồi các thông tin về sản phẩm sử dụng trong chương trình Sữa học đường tại Hà Nội

Dưới đây là phản hồi các thông tin về các sản phẩm sử dụng trong chương trình sữa học đường tại Hà Nội.